มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ยุทธศาตร์และวิสัยทัศน์

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569)

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพในการพัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของเด็กพิการและครอบครัว
(FCD is committed and professional to develop all approaches for better quality of life of children with disabilities and their families)

พันธกิจ

 • เสริมความเข้มแข็งให้แก่เด็กพิการ ครอบครัวเด็กพิการ เครือข่ายและชุมชน
 • เพิ่มขีดความสามารถด้านการให้บริการที่หลากหลาย ตรงความต้องการ เข้าถึงได้ด้วยหลายช่องทาง
 • ผลักดันนโยบายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กพิการและครอบครัว
 • พัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการฟื้นฟู ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการ
 • เสริมสร้างความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืนให้แก่องค์กร

 ยุทธศาสตร์

 • ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาศูนย์รวมความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านเด็กพิการและครอบครัว

ต่อยอดความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เดิมของ มพก. รวมถึงพัฒนาและสร้างความรู้ใหม่

 • ยุทธศาสตร์ 2 การจัดบริการหลากหลายครอบคลุมทุกมิติ

พัฒนาการบริการเพื่อตอบสนองความจำเป็นและความต้องการของเด็กพิการและครอบครัวโดยครอบคลุมในมิติอายุ เพศ ความพิการ เศรษฐกิจ ฯลฯ

 • ยุทธศาสตร์ 3 การผลักดันนโยบายสวัสดิการและการคุ้มครองทางสังคม

ผลักดันนโยบาย สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ให้แก่เด็กพิการและครอบครัวทั่วประเทศ

 • ยุทธศาสตร์ 4 การสนับสนุนความเข้มแข็งของเครือข่าย

สนับสนุนความเข้มแข็งของเครือข่ายในทุกระดับเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กพิการและครอบครัว

 • ยุทธศาสตร์ 5 การเสริมสร้างองค์กรเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน

เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

 


เป้าหมายรวม

สร้างระบบการทำงานและกลไกที่เกื้อหนุนเชื่อมโยงกันเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการและครอบครัว

 

กลุ่มเป้าหมาย

 • กลุ่มเป้าหมายหลัก
 • เด็กสมองพิการ (Cerebral Palsy) อายุตั้งแต่แรกพบความพิการ – 25 ปี
 • เด็กพิการ ประเภทความพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว
 • เด็กพิการทั่วไป อายุ 0-18 ปี
 • ครอบครัวเด็กพิการ (ผู้ดูแลเด็กพิการ)
 • ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กลุ่มเป้าหมายรอง
 • เครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ
 • ภาคีเครือข่าย องค์กร ด้านเด็กพิการ และคนพิการ
 • ภาคีเครือข่ายด้านเด็ก
 • ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
 • อาสาสมัคร และผู้ใหญ่ใจดี (ผู้บริจาค ผู้สนับสนุน)
 • สื่อมวลชน
 • หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ
 • องค์กรภาคีความร่วมมือในแผนยุทธศาสตร์
 • เครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ
 • สมาคมชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ สมาคมศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัว ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ภาคีเครือข่าย องค์กร ด้านเด็กพิการ และคนพิการ
 • ภาคีเครือข่ายด้านเด็ก และคณะทำงานด้านเด็ก
 • ภาคีเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน (มูลนิธิฯ สมาคม และ ชมรม ต่างๆ)
 • อาสาสมัคร และผู้ใหญ่ใจดี (ผู้บริจาค ผู้สนับสนุน)
 • หน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมส่งเสริมและพัฒนาคุรภาพชีวิตคนพิการ (พก.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เป็นต้น
 • หน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the children) องค์การยูนิเซฟประเทศไทย (Unicef) สมาคมโอซาก้าโดสะโฮ โซไซตี้ ประเทศญี่ปุ่น มูลนิธิเอ็มโอเอประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

 

ค่านิยมขององค์กร มพก.

 • ม. มุ่งมั่น – มุ่งมั่นทำงานและให้บริการที่เป็นเลิศ
 • พ. พัฒนา – พัฒนาการทำงานรอบด้านและต่อเนื่อง
 • ก. ก้าวสู่แถวหน้า – ก้าวสู่แถวหน้าด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการ

 

 


 


ย้อนกลับ