มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ร่วมงานกับเรา/การอบรม


มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 3 อัตรา

 1. ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ (กรุงเทพฯ)รับผิดชอบในการวางแผนงาน ดำเนินงาน ควบคุม กำกับติดตามงานของฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ และงานศูนย์บริการคนพิการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายแผนงาน ยุทธศาสตร์ขององค์กรตามที่กำหนดไว้ รวมทั้งการเขียน-พัฒนาโครงการ เพื่อขอรับงบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ตลอดจนการทำงานด้านการเสริมพลังความเข้มแข็งของครอบครัวเด็กพิการ และการสร้างกลุ่มพึ่งตนเองของผู้ปกครองเด็กพิการ (Empowerment & Self Help Group)  ในการดำเนินการตามแนวคิดการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการโดยครอบครัวเป็นพื้นฐาน

  รายงานต่อ : ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ

  เจ้าหน้าที่ในความรับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ

  อำนาจหน้าที่และการบริหารจัดการ

  • วางแผน ติดตาม วิเคราะห์ แผนงานประจำปี ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ ภายใต้นโยบายของมูลนิธิฯ
  • เขียน-พัฒนาโครงการ เพื่อนำเสนอโครงการต่อแหล่งทุน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
  • พัฒนางานในระบบศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และงานระบบบริการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ
  • พัฒนางานวิชาการ พัฒนานวัตกรรม และหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการ และสถาบันความรู้ ภายใต้ของมูลนิธิฯ
  • ประสานงาน/ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่าย/หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม เครือข่ายภาคีด้านคนพิการ เครือข่ายภาคีครอบครัวเด็กพิการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เพื่อร่วมวางแผน และร่วมดำเนินงาน ในการพัฒนาเครือข่ายที่เข้มแข็ง ให้เป็นไปภายใต้นโยบายของมูลนิธิฯ
  • เป็นตัวแทนมูลนิธิเข้าร่วมประชุม สัมมนา และอบรม ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนพิการและเด็กพิการ
  • จัดทำรายงานการดำเนินงานประจำเดือน ประจำปีของฝ่าย และฐานข้อมูลสถิติต่างๆ ของฝ่าย
  • ตั้งเบิกงบประมาณ และรวบรวมเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อเคลียร์ค่าใช้จ่ายให้กับฝ่ายบัญชี-การเงินประจำเดือน
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ในด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการพัฒนาชุมชน ด้านการบริหารการศึกษา และด้านการบริหารนโยบาย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • เพศ ชาย-หญิง อายุระหว่าง 40 – 45 ปี
  • มีประสบการณ์ทำงานในองค์กรพัฒนาเอกชน อย่างน้อย 3 ปี
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านคนพิการ หรือเด็กพิการอย่างน้อย 2 ปี (พิจารณาเป็นพิเศษ)
  • สามารถในการเขียน-พัฒนาโครงการ การบริหารจัดการโครงการ วิเคราะห์ กำกับติดตาม ประเมินผล ควบคุมงบประมาณ และนำเสนอโครงการต่อแหล่งทุนได้
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office Internet และงานระบบออนไลน์ได้

  2.ตําแหน่งเจ้าหน้าที่แบ่งปันเพื่อเด็กพิการ

คือ ผู้ที่รับผิดชอบงานวางกล่องบริจาค / พัฒนาโครงการระดับกิจกรรม / ติดต่อ ประสานงานกับผู้บริจาค กิจกรรมออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมมูลนิธิฯ / จําหน่ายผลิตภัณฑ์มูลนิธิฯ และรวบรวมข้อมูล / ทํารายงานข้อมูลงานแบ่งปันฯ

บทบาทหน้าที่

 1. จัดทําทะเบียนสถานที่วางกล่องบริจาค
 2. ประสานงานสถานที่วางกล่องบริจาค และเก็บกล่องบริจาคตามสถานที่ต่างๆ
 3. หาสถานที่วางกล่อง จัดทําหนังสือขอวางกล่องบริจาค  เปลี่ยนกล่องบริจาค หนังสือขอบคุณ ฯลฯ
 4. พัฒนาโครงการ / รูปแบบในการบริจาค ต่างๆ ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายฯ
 5. ประสานงานเรื่องการรับของบริจาคเพื่อส่งต่องานสำนักงาน
 6. ออกบูธจําหน่ายสินค้า / ประชาสัมพันธ์
 7. จัดทํารายงานสรุปประจําเดือน / 3 เดือน / ประจําปี
 8. จัดเตรียมของที่ระลึกสําหรับผู้บริจาครายใหญ่
 9. เก็บ รวบรวมข้อมูลงานระดมทุน บันทึกภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านงานสื่อสารสังคม
 10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายฯ

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับ ปวส.หรือเทียบเท่า และ/หรือ ปริญญาตรี
 2. เพศ ชาย-หญิง อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
 3. สามารถประสานงานได้ดี ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 4. ไม่เมารถ สามารถทํางานนอกเวลาได้ และเดินทางออกต่างจังหวัดได้
 5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และ Internet ได้
 6. มีผู้ค้ำประกัน เป็นข้าราชการประจํา ระดับ 4 ขึ้นไป หรือเป็นลูกจ้างประจํา เงินเดือน 15,000.- บาทขึ้นไป

  3. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จ-งานแบ่งปันเพื่อเด็กพิการ

  คือ ผู้ที่รับผิดชอบหลักในงานออกใบเสร็จ สรุปรับเงินประจำวัน งานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้บริจาค  และประสานงานผู้บริจาค   งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายในงานแบ่งปันเพื่อเด็กพิการ อยู่ภายใต้ฝ่ายสนับสนุนองค์กร

  บทบาทหน้าที่

  1. สรุปรับเงินประจำวัน และออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้บริจาค ใบเสร็จจะต้องถึงมือผู้บริจาคภายใน 7 วัน
  2. ทำรายงานสรุปรับเงินประจำวันส่งการเงิน
  3. จัดทำจดหมายขอบคุณผู้บริจาค
  4. วางบิลธนาคารในโครงการรีวอร์ด เพื่อรับเงินบริจาคและออกใบเสร็จจากโครงการรีวอร์ด
  5. นับเงินกล่องบริจาคร่วมกับการเงิน
  6. ประสานเรื่องการรับของบริจาคเพื่อส่งต่องานสำนักงาน
  7. ต้อนรับผู้บริจาคทั้งบริจาคเงินและสิ่งของ
  8. บันทึกภาพถ่ายกิจกรรม
  9. ร่วมกิจกรรมด้านเครือข่าย ด้านความพิการ/เด็ก
  10. ออกบูธจำหน่ายสินค้า ประชาสัมพันธ์
  11. จัดทำรายงานสรุปวิเคราะห์ผู้บริจาค ประจำปี

  คุณสมบัติ

  1. จบการศึกษาระดับ ปวส.หรือเทียบเท่า และ/หรือ ปริญญาตรี
  2. เพศ ชาย-หญิง อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
  3. สามารถประสานงานได้ดี ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  4. สามารถทํางานนอกเวลาได้ และเดินทางออกต่างจังหวัดได้
  5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และ Internet ได้
  6. มีผู้ค้ำประกัน เป็นข้าราชการประจํา ระดับ 4 ขึ้นไป หรือเป็นลูกจ้างประจํา เงินเดือน 15,000.- บาทขึ้นไป

วิธีการสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถส่งใบสมัคร-ประวัติส่วนตัว มาได้ที่
1.Email : [email protected]
2.ไปรษณีย์ : มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 546 ลาดพร้าว 47 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
3.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  เบอร์โทร 02-5392916, 02-5399958 ต่อ 11


ย้อนกลับ