มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ(กรุงเทพฯ)

ฝ่ายฟื้นฟูศักยภาพเด็กพิการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้ดำเนินงานในด้านการพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในการพัฒนาเด็กพิการ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายเด็กพิการ ทุกประเภท เน้นเด็กสมองพิการ (Cerebral Palsy: CP) และเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ในหลายกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

โครงการฟื้นฟูศักยภาพเด็กพิการโครงการฟื้นฟูศักยภาพเด็กพิการ

การจัดระบบบริการสำหรับเด็กพิการ (สโมสรหอยทากปูลม)
 การจัดระบบบริการสำหรับเด็กพิการโดยกลุ่มผู้ปกครอง จัดกระบวนการเสริมความรู้ในการพัฒนาและฟื้นฟูเด็กพิการแต่ละฐาน เปรียบเสมือนเป็นโรงเรียนฝึกหัดสำหรับผู้ปกครองเด็กพิการให้มีความรู้-ความเข้าใจ ในกระบวนการฟื้นฟูเด็กพิการ และสามารถปฏิบัติกับลูกตัวเองได้จริง รวมทั้งผู้ปกครองเด็กพิการเกิดการพัฒนากลุ่มแกนนำผู้ปกครองในการฟื้นฟูเด็กพิการ ตลอดจนเป็นแหล่งเสริมเรียนรู้ด้านเด็กสมองพิการ (CP) โดยจัดกิจกรรมทุกวันจันทร์ – วันอังคาร เวลาตั้งแต่ 9.00 – 15.00 น. ณ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
การอบรมพ่อแม่มือใหม่
เพื่อถ่ายทอดความรู้ขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ปกครองได้มีความรู้-ความเข้าใจในการดูแล, การฟื้นฟู และพัฒนาเด็กพิการได้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจและสามารถนำไปฝึกปฏิบัติกับลูกได้จริง รวมทั้งเพื่อเป็นการปรับทัศนคติ และเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกระบวนการฟื้นฟูเด็กพิการ จัดอบรม 4 รุ่นต่อปี
การอบรมอุปกรณ์เครื่องช่วย (เก้าอี้จากกล่องกระดาษ)
เพื่อให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการทำเก้าอี้กล่องกระดาษด้วยตนเอง และเด็กพิการได้มีอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกการทรงตัวที่สามารถช่วยในการฝึกกิจวัตรประจำวันได้ จัดอบรม 2 รุ่นต่อปี
 การอบรมนวดไทยเพื่อเด็กพิการ
เพื่อเสริมความรู้เรื่องการนวดไทยเพื่อการฟื้นฟูเด็กพิการ ในหลักการ/วิธีการนวดกับเด็กและสามารถฝึกปฏิบัติได้จริง อีกทั้งเด็กได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อและลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ จัดอบรม 3 รุ่นต่อปี
 อบรมเชิงปฏิบัติการ : การเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ)
เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้และมีทักษะสามารถฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานที่เป็นทางเลือกในการฟื้นฟูเด็กพิการได้อย่างถูกต้อง โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น และ วิทยากรจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ จัดอบรม 2 รุ่นต่อปี
 กิจกรรมส่งเสริมความรู้วิชาการ
เชิญวิทยากรผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญเฉพาะทางส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการต่างๆ ให้แก่ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรม ได้มีความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลและการฟื้นฟูเด็กพิการ เช่น วิธีการดูแลสุขภาพเด็กพิการเบื้องต้น, กายอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับเด็กพิการ, การฝึกพูดสำหรับเด็กพิการ เป็นต้น
 กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง
กิจกรรมที่ช่วยเสริมทักษะประสบการณ์ชีวิตให้กับเด็กและผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อม เพื่อการเรียนรู้สังคมโลกกว้าง จัดกิจกรรม 4 ครั้งต่อปี
 ครอบครัวอุปถัมภ์
โครงการครอบครัวอุปถัมภ์ เป็นโครงการเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กพิการ และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวเด็กพิการ โดยการช่วยเหลืออาหาร-นมผง, ผ้าอ้อมสำเร็จรูป, ทุนการศึกษา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น
 การเยี่ยมบ้าน
ลงพื้นที่การเยี่ยมบ้านครอบครัวเด็กพิการที่รับบริการในโครงการฯ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายฟื้นฟูศักยภาพเด็กพิการ เพื่อติดตามพัฒนาของเด็ก และให้ความรู้/แนะนำวิธีการดูแลเด็ก ตลอดจนแนะนำโปรแกรม การฟื้นฟูเด็ก นอกจากความรู้/ข้อแนะนำที่ครอบครัวเด็กพิการจะได้รับจากเจ้าหน้าที่แล้ว การเยี่ยมบ้าน ยังเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้แก่สมาชิกในครอบครัวเด็กพิการอีกด้วย
ค่ายสายใยรักครอบครัวเด็กพิการ
กิจกรรมค่ายสายใยรักครอบครัวเด็กพิการ เป็นกิจกรรมค่ายที่จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ เด็กพิการและครอบครัวเด็กพิการได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรับทัศนคติเข้าหากัน ในประเด็นต่างๆ ที่มีความจำเป็นและมีประโยชน์ต่อการเลี้ยงดูฟื้นฟูเด็ดกพิการ เช่น มุมมองการให้โอกาสคนพิการของสังคมไทย, ทักษะชีวิตเมื่อมีลูกพิกา , ความคาดหวังในการฟื้นฟูเด็กพิการ, สิทธิและสวัสดิการของเด็กพิการและครอบครัวเด็กพิการ เป็นต้น นอกจากนี้ครอบครัวเด็กพิการที่ได้เข้าร่วมได้เรียนรู้ทักษะในการดูแลและฟื้นฟูเด็กพิการ ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวเด็กพิการได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งนับว่าเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวให้เกิดความเข้มแข็งในการดูแลเด็กพิการมากอย่างยิ่ง
 การศึกษาดูงานด้านการศึกษาสำหรับเด็กพิการ
การนำคณะแกนนำผู้ปกครองศึกษาดูงานด้านการศึกษาสำหรับเด็กพิการ จากหน่ยงาน/องค์กรด้านคนพิการ เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กพการได้มีความรู้/ความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งผู้ปกครองเกิดแรงบันดาลใจและมีกำลังใจในการดูแล/ฟื้นฟูลูกหลานต่อไป เพื่อการพัฒนาเด็กพิการให้เต็มตามศักยภาพของเด็กแต่ละรายเมื่อเด็กเติบโตขึ้นในอนาคต
 ส่งเสริมงานศูนย์การเรียนรู้โดยผู้ปกครอง
เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวเด็กพิการในทุกกระบวนการตั้งแต่การเป็นแกนนำผู้ปกครองในการจัดระบบบริการฟื้นฟูเด็กพิการได้ด้วยตนเอง, ร่วมคิด/ร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกัน และสามารถบริหารจัดการกลุ่มร่วมกันได้ ซึ่งนับว่าเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มครอบครัว เด็กพิการ ให้เกิด “พลังกลุ่มครอบครัวเด็กพิการ” ซึ่งในปี 2553 ที่ผ่านมา มีศูนย์การเรียนรู้โดยผู้ปกครองเด็กพิการ ภายใต้ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ ทั้งสิ้น 8 ศูนย์ฯ
 แหล่งศึกษาดูงานด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการ
นอกจากงานบริการด้านต่างๆ แก่เด็กและครอบครัวเด็พิการแล้วนั้น ยังเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้แก่นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมากมาย ในด้านการให้บริการในการพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการอีกด้วย

หมายเหตุ
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการให้บริการโดยไม่คิดค่าไช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
หายมีผู้สนใจการฟื้นฟูข้างต้น สามารถติดต่อรับบริการ หรือ ขอคำปรึกษาได้ที่
โทร.02-5392916,02-5399958

ท่านใดสนใจสามารถร่วมสนับสนุนโครงการฟื้นฟูศักยภาพเด็กพิการได้ที่

ชื่อบัญชีมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ สยามสแควร์สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงเทพ ลาดพร้าว 44 ออมทรัพย์ 203-0-18163-6
ธนาคารกรุงไทย สยามสแควร์ ออมทรัพย์ 052-1-16511 -3
ธนาคารกสิกรไทย สยามสแควร์ ออมทรัพย์ 026-2-49994-4
ธนาคารไทยพาณิชย์ ลาดพร้าว 59 ออมทรัพย์ 038-2-61551-3
ธนาคารไทยพาณิชย์ (โครงการอาคารเพื่อเด็กพิการ) ลาดพร้าว 59 ออมทรัพย์ 038-4-43150-9
ธนาคารไทยพาณิชย์ (กองทุนเพื่อเด็กพิการใน
อุปถัมภ์ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
ลาดพร้าว 59 ออมทรัพย์ 010-4-33969-4
ธนาคารยูโอบี  สยามสแควร์ ออมทรัพย์ 772-160-008-8
 ธนาคารทหารไทยธนชาต  โชคชัย 4 ออมทรัพย์ 036-2-789-471
ธนาคารออมสิน ยุติธรรม เผื่อเรียก 051-0901-7295-1
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  จตุจักร  ออมทรัพย์  058-2-29583-0
บริจาคเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา
 บริจาคเงินผ่านแอปพลิเคชัน shopeepay
บริจาคเงินผ่านเคาน์เตอร์บิ๊กซี, บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า, และมินิบิ๊กซี
 บริจาคผ่าน QR code E-donation

ย้อนกลับ