มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (มพก.)


วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นผู้นำในการสร้างเสริมพลังครอบครัว และชุมชน เพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กพิการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีสิทธิเท่าเทียมกัน

โครงการของ มพก.
มพก. ได้จัดทำโครงการต่างๆ ขึ้น เพื่อส่งเสริมเด็กพิการ ครอบครัว และเครือข่าย ให้มีส่วนร่วมและเป็นประโยชน์ในภาพรวม

ศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการ
เพื่อครอบครัวเด็กพิการมีความสุข พึ่งตัวเองได้ มีสุขภาวะที่ดี สังคมให้การยอมรับ มีระบบบริการที่เหมาะสมรองรับ

ข่าวสารและกิจกรรม

ห้องสมุด มพก.

ผู้ใหญ่ใจดี

คุณธีรวรรณ ซุยระวี

23 กุมภาพันธ์ 2564

คุณสุนิสา ใจแกล้ว

16 กุมภาพันธ์ 2564

คุณปณิชา ปาลวัฒน์

15 กุมภาพันธ์ 2564

คุณกฤตศักดิ์ ชวนิชย์

15 กุมภาพันธ์ 2564

คุณณัฐชน เข็มทอง

12 กุมภาพันธ์ 2564

คุณน้ำทิมย์ ปฏิทัศน์

2 กุมภาพันธ์ 2564