มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (ม พ ก.)


วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพในการพัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของเด็กพิการและครอบครัว (FCD is committed and professional to develop all approaches for better quality of life of children with disabilities and their families)

โครงการของ มพก.
มพก. ได้จัดทำโครงการต่างๆ ขึ้น เพื่อส่งเสริมเด็กพิการ ครอบครัว และเครือข่าย ให้มีส่วนร่วมและเป็นประโยชน์ในภาพรวม

ศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการ
เพื่อครอบครัวเด็กพิการมีความสุข พึ่งตัวเองได้ มีสุขภาวะที่ดี สังคมให้การยอมรับ มีระบบบริการที่เหมาะสมรองรับ

ข่าวสารและกิจกรรม

ห้องสมุด มพก.

ผู้ใหญ่ใจดี