มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (มพก.)


วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นผู้นำในการสร้างเสริมพลังครอบครัว และชุมชน เพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กพิการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีสิทธิเท่าเทียมกัน

โครงการของ มพก.
มพก. ได้จัดทำโครงการต่างๆ ขึ้น เพื่อส่งเสริมเด็กพิการ ครอบครัว และเครือข่าย ให้มีส่วนร่วมและเป็นประโยชน์ในภาพรวม

ศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการ
เพื่อครอบครัวเด็กพิการมีความสุข พึ่งตัวเองได้ มีสุขภาวะที่ดี สังคมให้การยอมรับ มีระบบบริการที่เหมาะสมรองรับ

ข่าวสารและกิจกรรม

ห้องสมุด มพก.

ผู้ใหญ่ใจดี