ศูนย์บริการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

1. รายงานผลการทำงาน

2. อุปกรณ์เครื่องช่วย

3. คู่มือขั้นตอนการจัดบริการ

กระบวนการให้บริการ

zzzzzz

แบบฟอร์มขอความยินยอม

zzzzzz

แผนพังการให้บริการ

zzzzzz

ระเบียบ นโยบาย

zzzzzz

4. การประเมินความพึงพอใจของผู้ให้บริการ

5. เอกสารสำคัญ

 6. กิจกรรม

กิจกรรมฟื้นฟู

zzzzzz

เยี่ยมบ้าน

zzzzzz

การอบรม

zzzzzz