มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

โครงการ ฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น(โดสะโฮ)

โครงการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ)
เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการด้วยตนเอง

  หลักการและเหตุผล

img_5762เด็กพิการทางกาย / การเคลื่อนไหว หรือ เด็กสมองพิการ (CP) ในทางการแพทย์  จัดเด็กสมองพิการ (CP) เป็นภาวะพิการทางสมองชนิดหนึ่ง โดยเกิดความเสียหายของเนื้อสมองในช่วงอายุที่สมองยังเจริญไม่เต็มที่ ความเสียหายนั้นรบกวนการเจริญและพัฒนาของเนื้อสมองส่วนนั้นๆ ด้วยเหตุนี้ ลักษณะอาการของเด็กสมองพิการ (CP) จึงมีหลากหลายรูปแบบ ตามเนื้อสมองส่วนที่ได้รับความเสียหาย และช่วงอายุที่เกิดความเสียหาย  ผลที่เกิดจากความเสียหายนี้ ทำให้การควบคุมกล้ามเนื้อแขนขาทำได้ไม่ดี หรือขยับการเคลื่อนไหวโดยควบคุมไม่ได้ เป็นเหตุให้เด็กทรงตัวได้ไม่ดี ขยับยืนหรือ เดิน ลำบาก ถ้าเป็นกับกล้ามเนื้อลำคอหรือปาก จะทำให้การพูดลำบาก ไม่ชัด น้ำลายยืด แต่ที่สำคัญคือ สมองส่วนสติปัญญามักได้รับความเสียหายน้อยเด็กส่วนใหญ่จึงมีสติปัญญาดี

หลักสำคัญในการช่วยเหลือเด็กสมองพิการ (CP) อาทิเช่น การฝึกกิจวัตรประจำวันให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันต่างๆ ได้ด้วยตนเอง หรือสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุดเต็มตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน เช่น การเคี้ยว, การกลืน, การจับช้อน, การถอด – ใส่เสื้อผ้า, การอาบน้ำ เป็นต้น  ในขณะที่กายภาพบำบัด ฝึกให้เด็กสามารถทรงตัว นั่ง ยืน หรือเดินได้ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความพยายามที่จะทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เด็กจะต้องได้รับการฟื้นฟูอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง   มิฉะนั้นอาจทำให้ข้อต่างๆ ติดยึด แข็งเกร็ง หรือมีสภาพความพิการเพิ่มขึ้น และต้องได้รับการฟื้นฟูทั้งด้านการแพทย์ เช่น การกายภาพบำบัด, กิจกรรมบำบัด, อรรถบำบัดหรือการฝึกพูด, การเตรียมความพร้อมทางการเรียน, การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม   ซึ่งเด็กสมองพิการ (CP) จะต้องได้รับฟื้นฟูในทุกด้านตามความเหมาะสมของเด็กแต่ละคน

img_0297มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ มีภารกิจหลักที่สำคัญของมูลนิธิฯ คือการให้องค์ความรู้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กสมองพิการ (CP) ให้แก่ผู้ปกครองเด็กพิการทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด  ทั้งนี้สำหรับการจัดอบรมหลักสูตรการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ)  ซึ่งเป็นหลักสูตรฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการทางเลือกจากประเทศญี่ปุ่น  โดยมีคณะวิทยากรเดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อทำการฝึกอบรมที่ประเทศไทยปีละ  ๒ ครั้ง อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า ๑๕ ปี  หลักสูตรโดสะโฮ เป็นรูปแบบของการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น ที่ให้ความสำคัญกับการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การจัดท่าทางที่สมดุลในการนั่ง ยืนเข่า ยืน และเดิน ความสัมพันธ์ของกายและจิต ทั้งระหว่างผู้ฝึก (ผู้ปกครอง) และผู้ถูกฝึก (เด็กพิการ) และภายในตัวผู้ถูกฝึกเอง ผลคือ ทำให้เด็กสมองพิการ (CP) ได้เรียนรู้ท่วงทำนองในการเคลื่อนไหวของร่างกาย รู้จักการควบคุม สามารถคลายความเกร็งของกล้ามเนื้อ คลายกล้ามเนื้อที่ยึดติดออกได้มากขึ้น สามารถสั่งการกล้ามเนื้อได้มากขึ้น

img_5726จากประสบการณ์ในการทำงานของมูลนิธิฯ พบว่า เมื่อผู้ปกครองเด็กพิการมีความรู้  ความเข้าใจ มีทักษะและความสามารถในการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นผลมาจากการนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อสภาพความพิการของเด็ก รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพที่มูลนิธิฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเป็นประจำทุกสัปดาห์นั้น ทำให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านกายภาพ อารมณ์ และสังคมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลำดับ สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ เมื่อเติบโตขึ้นก็สามารถพัฒนา/เตรียมความพร้อมให้เข้าสู่ระบบบริการพื้นฐาน อาทิ ด้านการศึกษา และดำเนินชีวิตในสังคมได้ เป็นต้น มูลนิธิฯ จึงเห็นว่าแนวทางการทำงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการในปัจจุบัน โดยเฉพาะการให้ความรู้เพื่อพัฒนาผู้ปกครองเด็กพิการรายใหม่ๆ ให้มีความรู้ – ทักษะในการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการได้ด้วยตนเองนั้น  ยังคงมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาอยู่ ด้วยยังมีครอบครัวเด็กพิการอีกจำนวนมากที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในการเลี้ยงดูและฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ทำให้ต้องพึ่งพาสถานพยาบาลและนักวิชาชีพเป็นหลัก ซึ่งในปัจจุบันสถานพยาบาลมีผู้ป่วยมาใช้บริการมากมายและเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ กอปรกับนักวิชาชีพก็มีไม่เพียงพอกับความต้องการ ในสถานการณ์เช่นนี้หากพัฒนาผู้ปกครองเด็กพิการให้มีความรู้ ความสามารถในการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการได้ด้วยตนเอง และเพื่อให้เกิดประโยชน์ยิ่งไปกว่านั้นคือ การพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองเด็กพิการให้ก้าวสู่ระดับของการเป็นผู้ฝึกสอน  สามารถให้การแนะนำ บำบัด ฝึกสอน โดยใช้หลักสูตรโดสะโฮ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการรายอื่นๆ นอกจากภายในครอบครัวตนเองได้ด้วย ก็จะมีส่วนช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้มากขึ้น

img_0223ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ  จึงได้จัดทำ   โครงการ  อบรมการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น           (โดสะโฮ) เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการด้วยตนเอง  ขึ้น  เพื่อจัดอบรมหลักสูตรโดสะโฮ ให้แก่ผู้ปกครองเด็กพิการรายใหม่ๆ ให้ได้มีความรู้  มีทักษะในการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการด้วยการฝึกการเคลื่อนไหว แบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ)  พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองเด็กพิการให้เป็นผู้ฝึกสอนหลักสูตรโดสะโฮ เพื่อให้การแนะนำ ช่วยเหลือผู้ปกครองเด็กพิการรายใหม่ต่อไป อีกทั้งเพื่อเป็นการประหยัดเวลา  ค่าใช้จ่าย  และลดภาระในการพึ่งพาระบบบริการของรัฐ   และที่สำคัญก็เพื่อให้เด็กพิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่อง มีพัฒนาการ และสามารถดำเนินชีวิตภายในสังคมได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อพัฒนาผู้ปกครองเด็กพิการรายใหม่ ให้มีความรู้ มีทักษะในการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการด้วยการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) และ  สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติกับเด็กได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง
 2. เพื่อพัฒนาต่อยอดความรู้ให้แก่แกนนำผู้ปกครองเด็กพิการให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถพัฒนาเป็นผู้ฝึกสอนหลักสูตรโดสะโฮ ที่สามารถให้การแนะนำ  ช่วยเหลือผู้ปกครองเด็กพิการรายใหม่ต่อไป
 3. เพื่อให้เด็กพิการได้รับโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) ตามสภาพปัญหาทางด้านร่างกายของเด็กแต่ละบุคคล  ตอลดจนได้รับการฝึกฯ อย่างต่อเนื่อง

 กลุ่มเป้าหมาย 

ครอบครัวเด็กพิการ  (ผู้ปกครอง)  เด็กพิการทางด้านร่างกาย/การเคลื่อนไหว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ร้อยละ 100 ของผู้ปกครองเด็กพิการ ที่เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า 10 ครอบครัว สามารถผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรโดสะโฮ 4 วัน 3 คืน ครบตามระยะเวลาที่กำหนดและเป็นผู้ฝึกสอนหลักสูตรโดสะโฮ
 • ร้อยละ 100 ของผู้ปกครองเด็กพิการ รายใหม่ ที่เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปดูแล และฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ โดยหลักสูตรโดสะโฮ ได้ด้วยตนเอง
 • ร้อยละ 100 ของเด็กพิการ ที่เข้ารับการอบรม ได้รับการประเมินสภาพร่างกาย, สภาพปัญหาของเด็ก ก่อน-หลังการฝึก และฝึกฝนการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) อย่างถูกต้อง  รวมทั้งได้รับโปรแกรมการฝึก (Home Program) เพื่อนำไปฝึกฝนที่บ้านต่อได้
 • ร้อยละ 50 ของผู้ปกครองรายใหม่ที่เข้ารับการอบรม สามารถเป็นผู้ฝึกสอนหลักสูตรโดสะโฮ นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม แนะนำให้นวทางการดูแล และฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการแก่ผู้ปกครองเด็กพิการรายใหม่อื่นๆ ได้
  หมายเหตุ
  มูลนิธิเพื่อเด็กพิการให้บริการโดยไม่คิดค่าไช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  หากมีผู้สนใจการฟื้นฟูข้างต้น สามารถติดต่อรับบริการ หรือ ขอคำปรึกษาได้ที่โทร.02-5392916,02-5399958

 

ช่องทางการบริจาคเงิน

ชื่อบัญชีมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ สยามสแควร์สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงเทพ ลาดพร้าว 44 ออมทรัพย์ 203-0-18163-6
ธนาคารกรุงไทย สยามสแควร์ ออมทรัพย์ 052-1-16511 -3
ธนาคารกสิกรไทย สยามสแควร์ ออมทรัพย์ 026-2-49994-4
ธนาคารไทยพาณิชย์ ลาดพร้าว 59 ออมทรัพย์ 038-2-61551-3
ธนาคารไทยพาณิชย์ (โครงการอาคารเพื่อเด็กพิการ) ลาดพร้าว 59 ออมทรัพย์ 038-4-43150-9
ธนาคารไทยพาณิชย์ (กองทุนเพื่อเด็กพิการใน
อุปถัมภ์ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
ลาดพร้าว 59 ออมทรัพย์ 010-4-33969-4
ธนาคารยูโอบี  สยามสแควร์ ออมทรัพย์ 772-160-008-8
 ธนาคารทหารไทยธนชาต  โชคชัย 4 ออมทรัพย์ 036-2-789-471
ธนาคารออมสิน ยุติธรรม เผื่อเรียก 051-0901-7295-1
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  จตุจักร  ออมทรัพย์  058-2-29583-0
บริจาคเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา
 บริจาคเงินผ่านแอปพลิเคชัน shopeepay
บริจาคเงินผ่านเคาน์เตอร์บิ๊กซี, บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า, และมินิบิ๊กซี
 บริจาคผ่าน QR code E-donation

ย้อนกลับ