มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

Support children and families who have been affected by COVID-19 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก NEFO

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้ดำเนินโครงการ Support children and families who have been affected by COVID-19 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก NEFO (ระยะเวลา มิ.ย.-ธ.ค.63) เพื่อสนับสนุนให้เกิดกิจกรรม ดังนี้.-

 


ย้อนกลับ