มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

#SE วิสาหกิจเพื่อสังคมทิศทางใหม่องค์กรคนพิการ

นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) และนายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ได้ชวนสนทนาประเด็น” SE วิสาหกิจเพื่อสังคมทิศทางใหม่องค์กรคนพิการ “กับเครือข่ายสมาคมคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศ เมื่อ 4 เม.ย.2564 เพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกัน

เริ่มจากประเด็นประสบการณ์ในงานด้านคนพิการ ที่ผมได้เข้าร่วมเครือข่ายคนพิการมากกว่า 30ปี ในรูปแบบ Self Advocacy Group หรือการรวมกลุ่มเพื่อการเข้าถึงสิทธิของลูกๆที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษกลุ่มต่างๆ มีร่วมพัฒนากฎหมายคนพิการ ร่วมสร้างนวัตกรรมใหม่ๆหลายเรื่องทั้ง การศึกษา ริเริ่ม ห้องเรียนคู่ขนานในสถานศึกษาที่จัดการเรียน การศึกษานอกระบบ ในรูปแบบศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก จนปัจจุบัน เป็นศูนย์บริการคนพิการของกลุ่มออทิสติกกว่า 40 แห่งช่วยเหลือเด็กพิเศษปีละนับ1000ครอบครัว พัฒนางานด้านการฝึกอาชีพ ในรูปแบบ โครงการต่างๆ

จนเมื่อ 4ปีที่ผ่านมาได้นำแนวคิด วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterpriseมาสร้างนวัตกรรม มีการเตรียมความพร้อมชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก หลายแห่ง เพื่อทดลองทำงานในรูปแบบ SE และเมื่อมี ระเบียบและกฎหมายSE ใช้บังคับ จึงจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล 2 แห่งคือ 1. บริษัทออทิสติกไทย วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เป็นบริษัทที่มูลนิธิออทิสติกไทย และสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) สร้างเป็น บริษัทต้นแบบ และ 2. บริษัทเด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เป็นบริษัทในพื้นที่จัดตั้งโดยชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จังหวัดพังงา ทั้ง2บริษัทมีจุดเน้นร่วมกันคือ นำผลประกอบการด้านธุรกิจ หรือ Enterprise มาสนับสนุนงานด้านสังคม Social เพราะเครือข่ายพบว่า SE จะนำไปสู่องค์กรพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

บริษัทออทิสติกไทย วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จุดเน้นด้าน S หรือ Social คือ การนำจุดเด่นของบุคคลออทิสติก มาสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เช่นศักยภาพด้านศิลปะ การออกแบบ การเป็นบาริสต้า ภายใต้Brand ศิลปะ ชื่อArt Story by Autisticthai ซึ่งผลงานด้านศิลปะมีมูลค่าสูง เป็นมุมด้าน E หรือ Enterprise ซึ่งบางภาพจำหน่ายในราคาจำหน่ายกว่า 50,000 บาท แต่สิ่งสำคัญกว่าคือ มูลค่าด้านศักยภาพที่พวกเราผู้ปกครองต้องช่วยกันค้นหาในตัวลูกๆ และปัจจุบัน Art Stroy มีโครงการ Find Art ค้นหาศิลปินที่มีความสามารถด้านศิลปะ และจำหน่ายผลงาน เข่นที่ Long 1919 เป็นการก้าวสู่ ธุรกิจเพื่อสังคมเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ยังมี Brand ธุรกิจกาแฟ ชื่อ For All Coffee อีกด้วย อนาคตเครือข่ายออทิสติกไทยจะขยายการจัดตั้งทั้ง”กิจการเพื่อสังคมและวิสาหกิจเพื่อสังคม”

SE หรือ วิสาหกิจเพื่อสังคม มีการนำรายได้ส่วนหนึ่งตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด นำมาสนับสนุน Service Center ของมูลนิธิ สมาคมและชมรม ตัวอย่างบริษัทเด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด ที่จังหวัดพังงา นำรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำองค์ สนับสนุน ศูนย์บริการออทิสติกพังงา เป็นต้น

ในนามสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนร่วมกับองค์การคนพิการ ทั้ง 7ประเภท ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 . ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะโดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) เป็นประธานในพิธี ซึ่งมี 17 องค์กร ทั้งภาคทุน ภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคประชาคม ร่วมลงนามความร่วมมือ เพื่อยกระดับและเป็นช่องทางต่อไป โดยมีหลายหน่วยงานสนับสนุน เข่นตลาดหลักทรัพย์ มีหลักสูตร Social Enterprise set SE 102 สามารถเข้าในในเรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตร MiniMBA จัดไปทั้งหมด 3 รุ่น และหลักสูตรของบ้านปู

ขณะเดียวกัน คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคมคนพิการด้วย ซึ่งผู้แทนองค์การคนพิการเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย

ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022451&currentpage=1

ขอบคุณ… https://bit.ly/3t7lk99 


ย้อนกลับ