มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

Save the Children

เมื่อวันทื่ 31 สิงหาคม 2560 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้(กลุ่มลูกเหรียง) และองค์การช่วยเหลือเด็ก(Save the Children) ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงาน “ โครงการลดความเสี่ยงภัยพิบัติและการเสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน” ณ โรงแรมช่อลดา จ.นครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการดังกล่าวมูลนิธิเพื่อเด็กพิการได้จัดทำ ”โครงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยคนพิการและครอบครัวมีส่วนร่วม” ในโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 5 หน่วยงานในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อมุ่งพัฒนาให้คนพิการ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน มีความรู้และมี ทักษะด้านการลดความเสี่ยงและป้องกันภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ ผลกระทบ ลดความสูญเสีย และสามารถฟื้นฟูแก้ไขปัญหาความรุนแรงของภัยพิบัติได้

 


ย้อนกลับ