มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

save the children

เจ้าหน้าที่ save the children หัวหน้าฝ่ายประสานความร่วมมือ ประจำประเทศ สิงคโปร์  และ ฝ่ายเทคนิค มาศึกษาดูงานการดำเนินโครงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยคนพิการมีส่วนร่วม พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชและได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กพิการที่เคยประสบภาวะน้ำท่วมจากนั้นรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน วันที่ 16 มีนาคม 2561


ย้อนกลับ