มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

s five in one

เมื่อปี 2554 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช, ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ตกลงความร่วมมือผลิตเครื่องมือในการพัฒนาทักษะเด็กสมองพิการ (s five in one) และจากการทำข้อตกลงดังกล่าว จึงได้ประสานความร่วมมือกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อผลิตเครื่องมือฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดเล็ก (แขน-ขา) การนั่ง การยืน การเดิน ฯลฯ ทั้งนี้ วันที่ 8 เม.ย.59 อาจารย์และนักศึกษาผู้ผลิต ได้เชิญ ผู้ปกครองเด็กพิการเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ เพื่อให้ผู้ปกครองได้นำอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม

22674 22682 158407


ย้อนกลับ