มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สถาบันรับรองมาตรฐาน ISO

คุณสุจินดา อัศวสุจินดารัตน์ จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO มาตรวจติดตามการรักษามาตรฐานองค์กรเพื่อคนพิการ วันที่ 26 มกราคม 25582015-02-04-836-0-IMG_0143 2015-02-04-836-1-IMG_0144 2015-02-04-836-2-IMG_0145 2015-02-04-836-3-IMG_0149 2015-02-04-836-4-IMG_0151 2015-02-04-836-5-IMG_0187 2015-02-04-836-6-IMG_0221


ย้อนกลับ