มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

วิทยากรอบรมโดสะโฮ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 29 – 30 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา คณะทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายฟื้นฟูศักยภาพเด็กพิการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรฝึกอบรม เรื่อง การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น ( โดสะโฮ ) ในการฟื้นฟูเด็กพิการ ให้กับคณะบุคลากร ประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดตาก โดยมีผู้ข้าร่วมอบรมเป็นครูการศึกษาพิเศษ จำนวน 30 คน ซึ่งผลจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมให้ความสนใจ และได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทั้งทฤษฎีและเทคนิคการฝึกภาคปฏิบัติในการฟื้นฟูเด็กพิการได้มากขึ้น

2015-02-04-255-0-IMAG1034 2015-02-04-255-1-IMAG1066 2015-02-04-255-2-IMAG1086 2015-02-04-255-3-IMAG1126 2015-02-04-255-4-IMAG1140 2015-02-04-255-5-IMAG1170 2015-02-04-255-6-IMAG1173


ย้อนกลับ