มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

Dousa-hou Supervisor

เมื่อวันที่ 25-29 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา นางสาวโชติกา  บริสุทธิ์ เจ้าหน้าฝ่ายฟื้นฟูศักยภาพเด็กพิการ ได้เข้าค่ายฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) ณ มหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในครั้งนี้ครบตามหลักสูตรโดสะโฮ และได้รับวุฒิบัตร เป็น Dousa-hou Supervisor เรียบร้อยแล้ว

 

 


ย้อนกลับ