มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

Dousa-hou Supervisor

นายไพสร  พาลิชัน เจ้าหน้าฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ ได้เข้าค่ายฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) ณ มหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในครั้งนี้ครบตามหลักสูตรโดสะโฮ และได้รับวุฒิบัตร เป็น Dousa-hou Supervisor เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10-15  มีนาคม 2560


ย้อนกลับ