มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

– แถลงการณ์สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย –

– แถลงการณ์สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย –

                 เรื่อง ข้อเรียกร้องต่อผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ แคมเปญ LAZADA 5.5 ตามที่ปรากฏเป็นข่าวผ่านสื่อสาธารณะ เรื่อง คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ แคมเปญ LAZADA 5.5 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 โดยบริษัท อินเตอร์เซคท์ ดีไซน์ แฟคทอรี่ จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัท LAZADA ให้เป็นผู้ประสานงานและติดต่อจัดทำคลิปโปรโมทแคมเปญ หนึ่งในคลิปที่ได้เผยแพร่ออกไปผ่านทางบัญชี Tik Tok “นาราเครปกะเทย” ได้นำเอาตัวแสดงแต่งชุดไทยนั่งอยู่บนรถเข็นในลักษณะล้อเลียนให้เกิดความอับอายต่อสภาพร่างกายของบุคคล (Body shaming) อีกทั้งยังมีคลิปซึ่ง “นาราเครปกะเทย”
กล่าวพาดพิงถึงคนพิการว่า “คนที่ชีวิตติดลบจริงๆ คือคนที่พิการทำมาหากินไม่ได้” ซึ่งการกระทำครั้งนี้ถือเป็นการ ดูหมิ่นเหยียดหยาม ด้อยค่า ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือ คุณค่าความเป็นมนุษย์ (Dehumanization) ขัดกับหลักการทำธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Business and Human Rights) รวมทั้งเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ ซึ่งขัดกับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 27 และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการอีกด้วยในฐานะกลุ่มผู้บริโภคและกลุ่มผู้ใช้สินค้า เห็นว่ากระทำดังกล่าว   เป็นการกระทำที่ไม่สามารถยอมรับได้และไม่สมควรที่นำสภาพความพิการมาแสดงออกตามพฤติกรรมดังกล่าว ดังนั้น เราขอตำหนิการกระทำของกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในการแสดงพฤติกรรมและคำพูดที่ปรากฏในคลิปทั้งสองข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นผู้แสดงพรีเซนเตอร์ บริษัทเอเจนซี่ และบริษัทซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างที่ควรตรวจสอบเนื้อหาสาระให้ถี่ถ้วนก่อนการเผยแพร่เป็นการกระทำที่ขาดความระมัดระวังและตระหนักถึงสังคมในภาพรวมสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย องค์การสมาชิกและเครือข่ายคนพิการ ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่พิทักษ์สิทธิมนุษยชนของคนพิการ มีจุดยืนที่ชัดเจนว่าจะไม่สนับสนุนการทำธุรกิจที่ไม่เคารพสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ ดังนั้น ใคร่ขอเรียกร้องให้พรีเซนเตอร์โฆษณา บริษัทเอเจนซี่และบริษัทผู้ว่าจ้างข้างต้น แสดงความรับผิดชอบด้วยการแถลงการณ์ขอโทษต่อการกระทำดังกล่าวต่อกลุ่มคนที่ถูกพาดพิงอย่างเป็นทางการ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ รวมถึงกำหนดนโยบายการทำธุรกิจที่ไม่เลือกปฏิบัติและละเมิดสิทธิมนุษยชนร่วมกับเครือข่ายคนพิการและภาคประชาสังคม
จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565
สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)
สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย
นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย ที่ปรึกษาสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ
นายวรกร ไหลหรั่ง อนุกรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย สภาทนายความแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ครอบครัวเด็กพิการ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้
Accessibility Is Freedomสมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ
มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
มูลนิธิผู้นำคนพิการไทย
สโมสรลูกพ่อเรย์และเพื่อนเครือข่ายติดตามการดำเนินงานตามพันธกรณีระหว่างประเทศ (CRPD Movement)
กลุ่มผู้บริโภคและกลุ่มผู้ใช้สินค้า
สมาคมชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ
 

ย้อนกลับ