มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 18-19 พค. 60 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จ.นครศรีธรรมราช ฉบับที่ 3 พ.ศ 2560-2564(แผนปฏิบัติการภานใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉ.5 พศ.2560-2564) ณ.โรงแรม เดอะพีค จ.นครศรีธรรมราช  เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับจังหวัดฯเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระดับประเทศ


ย้อนกลับ