มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การใช้ถาดทรายและของเล่นเพื่อผ่อนคลายจิตใจตนเองฯ

#เข้าเรียนมีใบประกาศด้วยนะ EP.2 และ EP.3 มาแล้ว นะคะ
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (มพก.) ภายใต้ โครงการ : การจัดการความรู้ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการและคนพิการ เพื่อการเสริมสร้างการเรียนรู้ของคนพิการ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) X ร่วมมือกับ Child Impact นับเราด้วยคน ประชาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร และ สสส.

ขอเชิญพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ครูการศึกษาพิเศษ บุคลากร และบุคคลผู้สนใจทั่วไป
มาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
กับ กิจกรรม Workshop การนำความรู้ไปใช้ ครั้งที่ 1 (Ep.2) หัวข้อ “การใช้ถาดทรายและของเล่นเพื่อผ่อนคลายจิตใจตนเอง สำหรับเด็กพิการ ครอบครัว และผู้ดูแล” วิทยากรโดย นาย ศุภฤทธิ์ ทวีเกียรติ
และ กิจกรรม Workshop การนำความรู้ไปใช้ ครั้งที่ 2 (Ep.3) หัวข้อ “ดนตรีกระตุ้นพัฒนาการ สำหรับเด็กพิการ ครอบครัว และผู้ดูแล” วิทยากรโดย ทีม MUSIC INSPIRES by เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ
ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
ช่วงเช้า Ep.2 เวลา 10.00-12.00 น.
ช่วงบ่าย EP.3 เวลา 14.00-16.00 น.

ย้อนกลับ