มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย “เภสัชกรรมเบื้องต้น”

เมื่อวันที่13 กรกฎาคม 2559 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ร่วมกับ สมาคมเพื่อคนพิการแห่งประเทศไทยจัดอบรมความรู้ด้านการนวดไทยหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยรอบครัว ให้กับผู้ดูแลเด็กพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว จำนวน 20 ครอบครัว โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) “วิทยากรโดย อ.นิทรา ต่ายลีลาศ วิชาเภสัชกรรมเบื้องต้น”
IMG_6190 IMG_6193 IMG_6202 IMG_6207 IMG_6216 IMG_6222 IMG_6230 IMG_6238


ย้อนกลับ