มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

20 ก.ค.นี้ พม.จ่ายเงินเยียวยา “กลุ่มเปราะบาง” 6.7 ล้านคน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียมจ่ายเงินเยียวยา 3,000 บาท ให้กลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ จำนวน 6.7 ล้านคน ภายในวันที่ 20 ก.ค.นี้

วันนี้ (13 ก.ค.2563) นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ระบุว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมา ขณะนี้ได้รับการยืนยันจากกรมบัญชีกลาง ว่า จะจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเด็กเล็ก กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้พิการ เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค. จำนวน 3,000 บาท ภายในวันที่ 20 ก.ค.นี้

สำหรับกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม จำนวน 6,781,881 คน เป็นผู้มีรายได้น้อยและอยู่ในครอบครัวที่ประสบภาวะเศรษฐกิจจากสมาชิกครอบครัวว่างงาน แบ่งเป็นเด็กที่ได้รับสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 1,394,756 คน, ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,056,596 คน และผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ 1,330,529 คน

ส่วนหลักเกณฑ์รับสิทธิเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง จะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงแรงงาน รวมทั้งเป็นกลุ่มที่อยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวง พม. ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนอยู่แล้ว จึงไม่ต้องลงทะเบียนในการขอรับสิทธิอีก

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021341&currentpage=1

ขอบคุณ… https://news.thaipbs.or.th/content/294509


ย้อนกลับ