มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

งานนิทรรศการ การศึกษาพิเศษสู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 59 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ออกบูธในงานนิทรรศการ การศึกษาพิเศษสู่ชุมชน จัดโดยภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กสมองพิการให้กับนักการศึกษาพิเศษ นิสิตและ อาจารย์

 991 992

ย้อนกลับ