มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูพัฒนาการเด็กพิการ

เมื่อวันที่ 21 พ.ย.62 ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้การดูแลของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ฯ ได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูพัฒนาการเด็กพิการ จำนวน 8 ราย โดยใช้ศาสตร์การเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) การเสริมสร้างทักษะทางวิชาการ /การศึกษา เพื่อสร้างเสริมกำลังใจและเจตคติที่ดีต่อครอบครัวในการดูแลและพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ เด็กพิการได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ และได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตในการเข้าสู่สังคมอย่างมีความสุข

 


ย้อนกลับ