มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

10 มิ.ย. เบี้ยยังชีพคนพิการมิถุนายนเข้าแล้ว พ่วงเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง

เงินเยียวยาคนพิการ 1000 บาท – ความคืบหน้าปฏิทินจ่ายเงินเบี้ยคนพิการ ซึ่งก่อนหน้านี้มติ ครม. ได้เพิ่มเบี้ยยังชีพคนพิการแก่คนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการจาก 800 บาท เป็น 1000 บาท (จะเริ่มจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป) ซึ่งเดือนมิถุนายนนี้ วันที่ 10 เป็นวันที่เงินเยียวยาคนพิการเข้าบัญชี และจะพ่วงเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 2 เดือน คือ พฤษภาคมและมิถุนายน 2000 บาท รวมเป็นเงินที่คนพิการจะได้รับ = 2,800 บาท

ส่วนมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้พิการจากโควิ-19 ด้วยการแจกเงิน 1,000 บาท ระบุว่า

ผู้พิการที่จะได้เบี้ยคนพิการ หรือเงินเยียวยาผู้พิการนั้นจะต้องมีบัตรประจำตัวผู้พิการ ได้รับเงินอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน จ่าย 1,000 บาท ครั้งเดียว!

ช่องทางการรับเงินเยียวยาผู้พิการ 1,000 บาท

1.คนพิการที่รับเบี้ยความพิการผ่านบัญชีธนาคาร กรมบัญชีกลาง จะโอนเงิน 1,000 บาท เข้าบัญชีภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

2.คนพิการที่ไม่มีบัญชีธนาคาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล และ อบต.) จ่ายเป็นเงินสด คาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

ส่วนคนพิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการกว่า 60,000 คนทั่วประเทศ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) จะโอนเงินเข้าบัญชีคนพิการโดยตรง หรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการ คาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้ หากหลังจากวันที่ 15 มิถุนายน 2563 คนพิการยังไม่ได้รับเงินเยียวยา สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ https://www.dep.go.th/ (ขนาดไฟล์: 75) หรือ ติดต่อ 0 2354 3388 ต่อ 304 , 307

หมายเหตุ : คนพิการทุกคนที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนและรับเงินเบี้ยความพิการมาก่อน มีสิทธิ์ลงทะเบียนขอรับ “เบี้ยความพิการ” ที่สำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ส่วนต่างจังหวัดยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021190&currentpage=1

ขอบคุณ… https://bit.ly/3dRgB3X


ย้อนกลับ