มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ให้บริการการฟื้นฟูเด็กพิการ ประจำเดือน มีนาคม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการและเทศบาลตำบลชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  จัดให้บริการการฟื้นฟูเด็กพิการ ประจำเดือน มีนาคมให้แก่เด็กพิการ จำนวน  9 ราย ณ ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการเทศบาลตำบลชะเมา โดยฝึกศาสตร์การเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) การฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ฝึกการหยิบจับ การฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน  และฝึกทักษะการทำไข่เค็มให้ผู้ปกครองเด็กพิการเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ครอบครัวเด็กพิการ


ย้อนกลับ