มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ให้บริการการฟื้นฟูศักยภาพเด็กพิการ (นครศรีธรรมราช)

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563  เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และเทศบาลตำบลชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  จัดให้บริการการฟื้นฟู ฯ โดยศาสตร์การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) และนวดไทยให้แก่เด็กพิการ 5 ราย  ฝึกการทำน้ำยาเอนกประสงค์สำหรับใช้ในครัวเรือน และทำขนมพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีอาชีพ มีรายในการดูแลครอบครัวย้อนกลับ