มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

โปรแกรมการฝึกรายบุคคลให้ผู้ปกครองฝึกลูกตนเองที่บ้าน


จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้จัดทำโปรแกรมการฝึกรายบุคคลให้ผู้ปกครองฝึกลูกตนเองที่บ้าน เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับการฟื้นฟูพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง จำนวน 10 ครอบครัว ในพื้นทีให้บริการตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง และอำเภอเมืองจังหวัดนครศรี ฯ โดยใช้ศาสตร์การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ) การนวดไทย สวนบำบัด การกระตุ้นกล้ามเนื้อมัดเล็ก และการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน


ย้อนกลับ