มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

โครงการอบรมให้ความรู้สวนบำบัดสำหรับจิตอาสาเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และคนพิการ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการและชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัด “โครงการอบรมให้ความรู้สวนบำบัดสำหรับจิตอาสาเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และคนพิการ” ให้แก่จิตอาสาด้านบริการสังคมและสุขภาพอนามัย จำนวน 40 คน  ณ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มองค์ความรู้เรื่องสวนบำบัดให้จิตอาสาด้านบริการสังคมและสุขภาพอนามัย ได้นำไปใช้บำบัด ฟื้นฟูผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และคนพิการ และเป็นแนวทางในการเผยแพร่กิจกรรมสวนบำบัดให้เป็นที่แพร่หลายต่อไป เมื่อวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2565


ย้อนกลับ