มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชะเมา ผู้นำชุมชน อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและอาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการในชุมชน รวม 80 คน ร่วมอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) และการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง” ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 6 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ฯย้อนกลับ