มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

โครงการสัมมนา เรื่อง “แนวทางการให้บริการเก้าอี้ล้อเข็น (วีลแชร์) แก่คนพิการ ประจำปี 2560

โครงการสัมมนา เรื่อง “แนวทางการให้บริการเก้าอี้ล้อเข็น (วีลแชร์) แก่คนพิการ ประจำปี 2560”ณ ห้องประชุมโรงแรมเพิร์ล รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดนนทบุรี วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเพิร์ล รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดนนทบุรี  นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “แนวทางการให้บริการเก้าอี้ล้อเข็น (วีลแชร์) แก่คนพิการ ประจำปี 2560” และรับมอบข้อเสนอแนะ แนวคิด แนวทางระบบการให้บริการเก้าอี้ล้อเข็นสำหรับคนพิการในประเทศไทย ให้มีกระบวนการและขั้นตอนที่เหมาะสมตามหลักของ WHO จากสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย มูลนิธิคนพิการไทย มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย องค์กรเครือข่ายคนพิการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ดูแลคนพิการ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 250 คน


ย้อนกลับ