มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

“โครงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยคนพิการมีส่วนร่วม พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช”

“โครงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยคนพิการมีส่วนร่วม พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช” โดย Save the Childern และมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้จัดอบรม การทำสื่อการสอน สื่อสัญญาณแจ้งเตือนภัยสำหรับเด็กพิการ และการซ้อมอพยพภัยไฟไหม้ ให้กับครูและบุคลากร สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 6-8 มิ.ย. 61 ณ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเชิญบุคลากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และคุณสมชาย รุ่งศิลป์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ และผลจากการอบรม ครูและบุคลากร ที่เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับ เช่น การป้องกันอัคคีภัยจากถังแก๊สหุงต้ม การทำสื่อการสอนและสื่อสัญญาณแจ้งเตือนภัย การประเมินจุดเสี่ยง และพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนเมื่อเกิดภัยพิบัติฯ​ นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยไฟไหม้แก่เด็กด้อยโอกาส​  เด็กพิการ ผู้ปกครองตลอดจนคนในชุมชนได้


ย้อนกลับ