มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

โครงการฝึกอบรมเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา และการจัดทำแผนอพยพฉุกเฉินสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ”

วันที่ 30 กันยายน เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ “โครงการฝึกอบรมเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา และการจัดทำแผนอพยพฉุกเฉินสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ” ให้แก่ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯ จำนวน 53 คน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชย้อนกลับ