มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมและร่วมเยี่ยมบ้านคนพิการทางสติปัญญา

เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมและร่วมเยี่ยมบ้านคนพิการทางสติปัญญา

วันนี้ 19 สิงหาคม 2563 นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางปวีณ์ริศา เกิดสม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมบุคลากรอาสาสมัคร พ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญา โดยชุมชนในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมห้องสมุดประชาชนเทศบาลเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยได้รับเกียรติจากนางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในการเปิดการอบรม นอกจากนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ยังร่วมเยี่ยมครอบครัวคนพิการทางสติปัญญาในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า จำนวน 10 ครอบครัว

กิจกรรมดังกล่าวมุ่งหวังเพื่อให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านต่าง ๆ และสวัสดิภาพสวัสดิการทางสังคมแก่คนพิการทางสติปัญญา นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสำรวจศึกษาวิจัยภาวะของคนพิการทางสติปัญญา เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาทางการแพทย์และสังคมในการสนับสนุนร่วมมือ และประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศในการส่งเสริม เพื่อเป็นประโยชน์แก่คนพิการทางสติปัญญา

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021491&currentpage=1

ขอบคุณ… https://bit.ly/2FGcATH


ย้อนกลับ