มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

“เสียงปันสุข เพื่อผู้พิการทางสายตา”

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย นางสาวผ่องพรรณ วิเศษศุภการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย หัวหน้างาน และบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ได้ทำการส่งมอบหนังสือเสียง ภายใต้โครงการ “เสียงปันสุข : เพื่อผู้พิการทางสายตา” ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ชั้น 3 โดยมี ผศ. ดร.วาระดี ชาญวิรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมรับมอบหนังสือเสียง นอกจากนี้ยังเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่นักศึกษาผู้พิการภายในศูนย์ฯ อีกด้วย

สำหรับโครงการ “เสียงปันสุข” สำนักงานอธิการบดี จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ได้มีส่วนร่วมจัดทำหนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตา ส่งมอบความรู้ด้วยการปันความสุขจากเสียง อันเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาผู้พิการทางสายตา สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเท่าเทียม รวมถึงได้นำความรู้จากการฟังหนังสือเสียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียน การใช้ชีวิตประจำวัน ช่วยเหลือตนเอง และสามารถพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป

Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม [email protected] และ bat_mamsao@ yahoo.com

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021653&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.banmuang.co.th/news/education/208058


ย้อนกลับ