มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เสมา3 เดินหน้าสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทุกมิติ “คำไหน คำนั้น จริงใจและยั่งยืน”

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ที่ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19

ดร.กนกวรรณ กล่าวว่าหัวใจหลักที่สำคัญอีกด้านหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย คือ การปลูกฝังส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการแสวงหาความรู้ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสม ทันสมัย รวมทั้งให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกระจายความรู้ และเป็นแหล่งข้อมูลสาธารณะที่ง่ายในการเข้าถึง และสะดวกในการใช้เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต ขอชื่นชมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่นี่ ที่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาจัดกิจกรรมการอ่านให้นักเรียนนักศึกษาประชาชนสามารถอ่านและเรียนรู้อย่างถูกต้องและเหมาะสมทุกช่วงวัย เช่น การนำสรุปแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอและจังหวัดมาออกแบบติดไว้บนโต๊ะอ่านในหนังสือ การจัดทำฐานข้อมูลหนังสือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ผ่านคิวอาร์โค้ดและการจัดทำเป็น E-Book ให้ประชาชนสามารถศึกษาผ่านสมาร์ทโฟนได้เช่นกัน

ดังนั้นห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้จะมีชีวิตได้ ควรจะต้องปรับวีธีการในกระบวนการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนอยากเข้ามาเรียนรู้อยู่เสมอ ด้วยการจัดกิจกรรมนำความรู้ เช่น จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดย สร้างแรงบันดาลใจจากหนังสือในดวงใจ หรือ แนวคิดของผู้ที่มีชื่อเสียง หรือ ผู้ที่คนในพื้นที่ให้ความนับถือ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือบุคคลที่เป็นต้นแบบและที่มีชื่อเสียงของจังหวัด เป็นต้น ผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์หรือมุมนิทรรศการ รวมถึงการจัดโซนส่งเสริมการเรียนรู้และหนังสือสำหรับผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนเป็นการเฉพาะเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน สำหรับการจัดสื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในห้องอาเซียนศึกษานั้น นอกจากจะมีข้อมูล เนื้อหาให้ศึกษาเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนแล้ว ก็ควรมีทั้งภาคภาษาไทยและภาคอังกฤษ

โดยเฉพาะสื่อเพื่อคนพิการนั้น ปัจจุบันพบว่าในหลายๆแห่งจะมีเพียงสื่อสำหรับคนตาบอดในรูปหนังสือเบรล์ลเท่านั้น จีงได้มอบหมายให้ห้องสมุดประชาชนฯ จัดให้มีสื่อหนังสือเสียงอิเลคทรอนิกส์ ที่มีความน่าสนใจต่อการเรียนรู้เพิ่มเติม เพราะนอกจากจะเอื้อต่อผู้พิการทางสายตาแล้ว ยังเป็นการรองรับสำหรับผู้ใช้บริการในทุกช่วงวัย ซึ่งตรงนี้ ตนก็จะผลักดันในเรื่องครูสอนคนพิการ กศน.ให้มีความมั่นคงในการทำงานต่อไปในอนาคตอีกด้วย เพราะการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ต้องสามารถตอบโจทย์ ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการอย่างทั่วถึงและครอบคลุม ซึ่งตนก็จะผลักดันและสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย”คำไหน คำนั้น จริงใจและยั่งยืน”

นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักงาน กศน.สำรวจความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บริการในห้องสมุด และสถานศึกษา ในสังกัด กศน.ทั่วประเทศ ที่มีต่อการเรียนรู้ด้านสื่อการศึกษาผ่านการออกอากาศทางช่องทีวีดิจิทัล ช่อง52 และช่อง ETV. เพื่อให้สามารถนำไปเป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตและจัดทำสื่อให้บริการให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่จำเป็นในปัจจุบันอย่างแท้จริงต่อไป

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021331&currentpage=1

ขอบคุณ… https://siamrath.co.th/n/168958


ย้อนกลับ