มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เรือนจำอำเภอนาทวี เขิญชวนคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล และสินค้าอื่นๆ

เรือนจำอำเภอนาทวี เขิญชวนคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล และสินค้าอื่นๆ ที่ไม่ส่งผลต่อมาตรการควบคุม และรักษาความปลอดภัยของเรือนจำ โดยยกเว้นค่าเช่า

นายมณเฑียร คนไหว รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอนาทวี กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ ได้ให้เรือนจำ และทัณฑสถานดำเนินการจัดสถานที่บริเวณส่วนใดส่วนหนึ่งโดยรอบของเรือนจำให้คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ เพื่อจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลและสินค้าอื่นๆ ที่ไม่ส่งผลต่อมาตรการควบคุม และรักษาความปลอดภัยของเรือนจำโดยยกเว้นค่าเช่า และให้จัดทำสัญญาใช้พื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าระหว่างเรือนจำกับคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ อย่างน้อยเป็นระยะเวลา 1 ปี

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการที่จะยื่นขอใช้สิทธิเพื่อจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล บริเวณส่วนใดส่วนหนึ่งโดยรอบของเรือนจำ โดยจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ หากเป็นคนพิการ ต้องมีสมุด/บัตรประจำตัวคนพิการ ส่วนผู้ดูแลคนพิการ จะต้องมีชื่อของผู้ดูแลตรงกับข้อมูลในสมุด และบัตรประจำตัวคนพิการที่ประสงค์จะขอรับสิทธิแทนคนพิการคนพิการที่อยู่ในอุปการะ หรือดูแล ต้องไม่สามารถประกอบอาชีพได้โดยเหตุอันใดอันหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เป็นผู้เยาว์ เป็นผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไปเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ เป็นคนพิการซึ่งมีสภาพความพิการถึงขั้นไม่สามารถประกอบอาชีพได้

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022119&currentpage=1

ขอบคุณ… https://bit.ly/3a2Uoin


ย้อนกลับ