มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เยี่ยมบ้านเด็ก

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดนครศรี ฯ (อำเภอเมือง ปากพนัง เฉลิมพระเกียรติ เชียรใหญ่) จำนวน 7 ครอบครัว เพื่อติดตามและประเมินพัฒนาการเด็กพร้อมให้โปรแกรมการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง แนะนำการดูแลสุขภาพ การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน และการทำอุปกรณ์การฟื้นฟูด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้แก่ครอบครัวในการดำเนินชีวิตในสังคมอีกด้วยย้อนกลับ