มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการนวดไทยเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 21 – 22 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการนวดไทยเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการเบื้องต้น โครงการอบรมการฟื้นฟูสมรรถภาพและส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิการ แก่ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กพิการ ของศูนยการศูนย์พิเศษ ฯ หน่วยบริการถ้ำพรรณรา จำนวน 10 ครอบครัวย้อนกลับ