มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เตรียมกดเงิน 4 กลุ่ม เงินเข้า 9 เมษายนนี้ เงินช่วยเหลือประจำเดือนเมษายน 2564


สืบเนื่องจากที่กรมบัญชีกลางได้ออกมาแจ้งถึงกำหนดการ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด โดยปกติจะจ่ายเงินภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน เนื่องจากวันที่ 10 เม.ย 2564 ตรงกับวันหยุดสงกรานต์เลื่อนจ่ายเงินเร็วขึ้นจากกำหนดการเดิมเป็นจ่ายเงินวันที่ 9 เม.ย. 2564

โดยข้อมูลการจ่ายเงินแต่ละกลุ่ม มีดังนี้

เบี้ยผู้สูงอายุ

อายุ 60-69 ปี ได้เงิน 600 บาท

อายุ 70-79 ปี ได้เงิน 700 บาท

อายุ 80-89 ปี ได้เงิน 800 บาท

อายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้เงิน 1,000 บาท

กลุ่มผู้พิการ

อายุต่ำกว่า 18 ปี ได้เงิน 1,000 บาท

ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับเบี้ยความพิการ เงินเข้าบัญชี 800 บาท บวกเงินพิเศษ 200 บาท (เงินเข้าประมาณ 22 เมษายนนี้)

ผู้พิการทั่วไป ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เงิน 800 บาท

กลุ่มเด็กแรกเกิด พ่อแม่จะได้เงินอุดหนุนเด็ก 600 บาท ต่อเด็ก 1 คน

นอกจากนี้ รวมไปถึงเงินค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ปกติจ่ายภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน แต่เนื่องจากวันที่ 15 เม.ย. 2564 ตรงกับวันหยุดสงกรานต์ เลื่อนจ่ายเป็นจ่ายเงินวันที่ 9 เม.ย.2564 เช่นกัน

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022438&currentpage=1

ขอบคุณ… https://news.ch7.com/detail/477430


ย้อนกลับ