มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เด็กพิการไทยคว้า3เหรียญเวที”IT Challenge 2019″


รมว.พม. แสดงความยินดีกับเด็กพิการไทย คว้า 3 เหรียญ เวที IT Challenge 2019

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมกล่าวให้โอวาทในพิธีเชิดชูเกียรติแก่คณะเยาวชนพิการไทยที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2562 (2019 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี โดยคณะเยาวชนพิการไทยดังกล่าว ได้รับเหรียญรางวัล จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 1 เหรียญทอง ประเภททีม จากการแข่งขัน e-Creative Challenge 2 เหรียญเงิน ประเภทบุคคล จากการแข่งขัน e-Tools Challenge และ e-Lifemap Challenge

นายจุติ กล่าวว่า ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน 4 ประเภท ได้แก่ e-Tool Challenge, e-Life Map Challenge, e-Content Challenge และ e-Creative Challenge ทั้งนี้ จากการเข้าร่วมการแข่งขันฯ ปรากฏว่าเยาวชนพิการไทยได้รับเหรียญรางวัล จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

เหรียญทอง ประเภทรายทีม จากการแข่งขัน e-Creative Challenge ได้แก่ นางสาวจิดาภา นิติวีระกุล อายุ 17 ปี พิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา, นางสาวสุชัญญา หองส่ำ อายุ 17 ปี พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จากโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์, นายศุภโชค สุขจำลอง อายุ 18 ปี พิการทางออทิสติก จากสมาคมออทิสติกสามัคคีไทย และนายทยากร แจ่มปัญญา อายุ 18 ปี พิการทางการเห็น จากโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จังหวัดนครราชสีมา

2 เหรียญเงิน ประเภทรายบุคคล จากการแข่งขัน e-Tools Challenge และ e-Lifemap Challenge คือ นางสาวจิดาภา นิติวีระกุล อายุ 17 ปี พิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศชาติ จึงอยากให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงหน้าที่ของตนเอง ร่วมสร้างสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสอันดีที่เยาวชนพิการไทยได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความรู้ เพื่อนำกลับมาพัฒนาตนเองและประเทศชาติ

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0072&postid=0020492

ขอบคุณ… https://www.innnews.co.th/social/news_573855/


ย้อนกลับ