มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เช็คที่นี่! ‘ผู้พิการ’ รับเงินเยียวยา 1,000 บาท ได้ช่องทางไหนบ้าง?

เช็คที่นี่! “ผู้พิการ” ราว 2 ล้านคนที่จะได้รับเงินเยียวยารายละ 1,000 บาท เริ่ม 29 พ.ค.นี้ สามารถรับเงินได้จากช่องทางไหนบ้าง?

นอกเหนือจากมาตรการเยียวยา “เราไม่ทิ้งกัน” เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพอิสระ ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่นอกเหนือประกันสังคม โดยเปิดให้ลงทะเบียน และเมื่อได้รับสิทธิจะจ่ายเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ที่เริ่มดำเนินการไปแล้ว

ตามมาติดๆ กับ “มาตรการเยียวยาเกษตรกร” ที่ช่วยเหลือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว รวมถึงกลุ่มที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร แต่ทำอาชีพเกษตรกรรมด้วย ซึ่งโครงการนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ ทั้งสิ้น หากผ่านหลักเกณฑ์และการตรวจสอบหลักเกณฑ์ ความซ้ำซ้อนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ก็จะได้เงินช่วยเหลือ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือนเช่นกัน ซึ่งขณะนี้เริ่มดำเนินการโอนเงินไปบ้างแล้ว

ครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการจากรัฐบาล ที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มให้มากที่สุด นั่นก็คือ “มาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้พิการ” เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโรคโควิด-19 เช่นกัน โดยจะช่วยผู้พิการรายละ 1,000 บาท แต่เป็นการให้ 1 ครั้งจบ โดยไม่ต้อลงทะเบียนใดๆ ทั้งสิ้น

จากมาตรการนี้จะจ่ายเงินให้กับผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ ที่มีฐานข้อมูลอยู่ระบบราว 2 ล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นผู้พิการที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ และลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้พิการครั้งนี้ ไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินรายละ 1,000 บาท ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare)

ทั้งนี้ในจำนวนผู้พิการ 2 ล้านคน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1.ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยความพิการอยู่แล้ว จำนวนกว่า 1,900,000 คน

ผู้พิการในกลุ่มแรกนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะจ่ายเงินภายใน 29 พ.ค.63 ผ่านบัญชีธนาคารโดยตรง แต่หากไม่มีบัญชีธนาคาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล และ อบต.) จะจ่ายเป็นเงินสด ภายในวันที่ 15 มิ.ย.63

2.ผู้พิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการ จำนวนกว่า 60,000 คน

ผู้พิการในกลุ่มนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) จะโอนเงินเข้าบัญชี หรือจ่ายเป็นเงินสด ให้กับผู้พิการโดยตรง ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 63 เช่นกัน

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021116

ขอบคุณ… https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/881907


ย้อนกลับ