มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เช็กเลย! วันนี้ (10 พ.ย. 63) เงินอุดหนุนบุตร เงินผู้สูงอายุ เงินผู้พิการ เข้าบัญชีแล้ว


10 พ.ย. 63 วันนี้ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เริ่มจ่าย เงินอุดหนุนบุตร หรือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เงินผู้สูงอายุ เงินผู้พิการ ในเดือนพฤศจิกายนแล้ว ซึ่งจะเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง

1. เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท เบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้

ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน (รายเดิม)

ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา โดยมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 ตุลาคม 2563

จ่ายตรงงวด จำนวน 600 บาทต่อเดือน

จ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิ

2. เบี้ยผู้สูงอายุ 600-1000 บาท

อายุ 60-69 ปี ได้รับเงิน 600 บาท/เดือน

อายุ 70-79 ปี ได้รับเงิน 700 บาท/เดือน

อายุ 80-89 ปี ได้รับเงิน 800 บาท/เดือน

อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงิน 1,000 บาท/เดือน

3. เบี้ยความพิการ หรือ เงินผู้พิการ 800 บาท (เข้าบัญชีโดยตรง/หรือรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

สำหรับผู้พิการที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะมีเงินโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 200 บาท แต่ยังไม่มีการแจ้งวันที่แน่นอน

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021835&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.brighttv.co.th/news/social/money-baby


ย้อนกลับ