มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เช็กปฏิทินเบี้ยผู้สูงอายุ-เบี้ยผู้พิการ ปี 2563 เงินเข้าวันไหนบ้าง ?


เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ ปี 2563 มาเช็กได้เลยว่า เงินจะเข้าบัญชีวันไหนบ้าง หรือถ้าใครยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ ก็มาดูวิธีลงทะเบียนได้เลย

ผู้สูงอายุและผู้พิการทราบไหมว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 กรมบัญชีกลางได้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ เข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิ์แต่ละคนโดยตรงแล้ว จากเดิมที่เคยจ่ายให้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสวัสดิการสังคม พร้อมกันนี้ ยังได้ออกปฏิทินการจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนมกราคม-กันยายน 2563) เพื่อให้ทุกคนได้ตรวจสอบวันที่เงินจะโอนเข้าบัญชีกันด้วย ซึ่งปกติแล้ว จะจ่ายให้ทุกวันที่ 10 ของเดือน แต่หากเดือนใดตรงกับวันหยุด ก็จะเลื่อนวันขึ้นมาจ่ายให้เร็วขึ้น

เอาเป็นว่าใครที่เคยลงทะเบียนแล้วไม่อยากพลาดรับสิทธิ์ ลองตรวจสอบกันได้เลย
สำหรับใครที่ไม่เคยลงทะเบียน แต่อยากขอรับสิทธิ์ มีวิธีการดังต่อไปนี้

วิธีลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ผู้ที่ลงทะเบียน จะต้องมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไม่เคยขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาก่อน และเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504 สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่เคยลงทะเบียนแล้ว แต่มีการย้ายภูมิลำเนา เช่น เคยลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพที่จังหวัดชลบุรี แต่ปีนี้ย้ายภูมิลำเนามาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร จะต้องไปลงทะเบียนใหม่ที่สำนักเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำหรับการลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปี 2563 จะเป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับเงินในปีงบประมาณ 2564 (คือเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) ดังนั้น ผู้ที่ลงทะเบียนในปี 2563 จะยังไม่ได้รับเงินในทันที เพราะจะได้รับเงินตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป

หากผู้สูงอายุมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด และอยู่ในกรุงเทพฯ สามารถไปลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพด้วยตัวเอง หรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นยื่นแทนได้ ที่สำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ส่วนต่างจังหวัดยื่นได้ที่สำนักงานเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยจะได้รับเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ ตลอดชีวิต โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันไดตามช่วงอายุ ดังนี้

– อายุ 60-69 ปี ได้รับเงิน 600 บาท/เดือน

– อายุ 70-79 ปี ได้รับเงิน 700 บาท/เดือน

– อายุ 80-89 ปี ได้รับเงิน 800 บาท/เดือน

– อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงิน 1,000 บาท/เดือน

วิธีลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ

คนพิการทุกคนที่มีสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการ ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ และไม่เคยขึ้นทะเบียนและรับเงินเบี้ยความพิการมาก่อน มีสิทธิ์ลงทะเบียนขอรับ “เบี้ยความพิการ” ที่สำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ส่วนต่างจังหวัดยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยจะได้รับเงินคนละ 800 บาท/เดือน

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติเพิ่มเบี้ยคนพิการจาก 800 บาท/เดือน เป็น 1,000 บาท/เดือน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของผู้พิการ โดยจะเริ่มจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

สำหรับคนพิการที่เป็นผู้สูงอายุ คือมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีสิทธิ์ได้รับทั้ง “เบี้ยความพิการ” และ “เบี้ยผู้สูงอายุ”

ทั้งนี้ หากผู้สูงอายุ หรือคนพิการ ไม่ได้รับการโอนเงิน สามารถนำสมุดบัญชีธนาคารไปติตด่อได้ที่เทศบาลหรือ อบต. ใกล้บ้าน เพื่อให้กรมบัญชีกลางตรวจสอบข้อมูลและโอนเงินตกเบิกให้ในเดือนถัดไป

ขอบคุณ  : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0020619

ขอบคุณ… https://money.kapook.com/view220287.html


ย้อนกลับ