มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เจ๋ง ครั้งแรกของประเทศ หุ่นยนต์ฟื้นฟูเด็กสมองพิการ


ครั้งแรกของประเทศ หุ่นยนต์สำหรับช่วยฟื้นฟูเด็กสมองพิการแขนขาอ่อนแรงและมีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว ได้สำเร็จครั้งแรกในประเทศไทย

29 สิงหาคม 2562 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) คิดค้นออกแบบ Robotic Assisted Gait Training หุ่นยนต์สำหรับช่วยฟื้นฟูเด็กสมองพิการแขนขาอ่อนแรงและมีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว ได้สำเร็จสมบูรณ์เป็นครั้งแรกในไทย ก้าวสู่นวัตกรรมเพื่อแข่งขัน เทคโนโลยีทางการแพทย์ Health, Wellness and Bio-Med ในเวทีโลก

นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า จากข้อมูลของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพและการแพทย์มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากตลาดเครื่องมือแพทย์จากทั่วโลกที่มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วกว่าร้อยละ 6.4 ต่อปี จึงทำให้ อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพต่อเศรษฐกิจ

ไทยจึงได้กำหนดเรื่อง การแพทย์และสาธารณสุขไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยให้เป็นหนึ่งในเป้าหมายอนาคตของไทย ในปี 2579 เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ และส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพ นานาชาติ หรือที่รู้จักกันในนาม Medical Hub โดยส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ

นอกจากนี้ ยังได้จัดทำ Roadmap ในการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness and Bio-Med) ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย์เพื่อผลักดันให้ไทยเป็น Medical Hub ของอาเซียนภายในปี 2568 ประกอบกับธุรกิจโรงพยาบาลรัฐและเอกชนกำลังเร่งปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแพทย์ ทำให้มีการ นำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับบริการของผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น


ในขณะที่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ส่วนใหญ่ของไทยยังขาดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นของตนเอง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 สร้างหุ่นยนต์สำหรับช่วยฟื้นฟูเด็กสมองพิการแขนขาอ่อนแรงและมีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว ได้สำเร็จครั้งแรกในประเทศไทย ก้าวสู่นวัตกรรมเพื่อแข่งขัน เทคโนโลยีทางการแพทย์ Health, Wellness and Bio-Med ในเวทีโลก

นายถาวร ขาวแสง ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 กล่าวเพิ่มเติมว่า หุ่นยนต์สำหรับช่วยฟื้นฟูเด็กสมองพิการแขนขาอ่อนแรงและมีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว ลักษณะเป็นเครื่องมือฝึกเดินบนลู่ร่วมกับการมีระบบพยุงตัวขณะฝึกเดิน โดยใช้แรงจากการขับเคลื่อนของมอเตอร์ชดเชยการก้าวขาให้กับเด็กพิการแขนขาอ่อนแรง ซึ่งในการใช้เครื่องมือจะต้องมีนักกายภาพบำบัดเป็นผู้ดูแลและประเมินให้เด็กฝึกเดินบนเครื่องที่มีการเคลื่อนไหวในลักษณะวงรี การทำซ้ำๆ อย่างต่อเนื่องจะทำให้เด็กมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ จุดเด่นของเครื่องมือนี้ คือ ใช้ง่าย มีที่วางเท้าซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนและออกแรงชดเชยให้เกิดการก้าวขา

สำหรับหน่วยงานภาครัฐหรือผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดหุ่นยนต์สำหรับช่วยฟื้นฟูเด็กสมองพิการแขนขาอ่อนแรงและมีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว ได้ที่คุณนคร วรารัตน์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 หมายเลขโทรศัพท์ 053 112 220 ในวันและเวลาราชการ

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0019903#img-jkbc

ขอบคุณ… https://komchadluek.net/news/regional/385668


ย้อนกลับ