มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เข้าร่วมอบรม โครงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยคนพิการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 10 – 12 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เข้าร่วมอบรม “โครงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยคนพิการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563” ซึ่งเทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรเทศบาล อาสาสมัคร ผู้ดูแลคนพิการ คนพิการในพื้นที่ จำนวน 50 คน  มีความรู้ในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ตลอดจนมีทักษะในการอพยพ และสามารถดูแลตัวเอง บุคคลที่มีความต้องการพิเศษ รวมทั้งคนในครอบครัว และชุมชนได้อย่างปลอดภัย


ย้อนกลับ