มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เข้าร่วมฝึกอบรมส่งเสริมการผลิตรถเข็นสำหรับคนพิการ

เมื่อวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เข้าร่วมฝึกอบรมส่งเสริมการผลิตรถเข็นสำหรับคนพิการ ณ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรี ฯ  โดยมีคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการผู้ด้อยโอกาสและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวน 35 คน


ย้อนกลับ