มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ดร.สุชญา เฑียรแสงทอง เข้าร่วมประชุม “แนวทางการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการตามมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545”

ผู้อำนวยการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ดร.สุชญา เฑียรแสงทอง เข้าร่วมประชุม “แนวทางการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการตามมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง แนวทางการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ตามมาตรา 3ฯ, 3. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยที่เตรียมขึ้นทะเบียน ตามมาตรา 3 ฯ จัดโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) (วันที่ 25 มี.ค.65)


ย้อนกลับ