มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เข้าร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการของกรุงเทพฯ

วันนี้ (7 มิ.ย. 65) เมื่อเวลา 15.00 น. มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ นำโดย ดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ กรรมการ คุณสว่าง ศรีสม เลขาธิการ/กรรมการ และ ดร.สุชญา เฑียรแสงทอง ผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการของกรุงเทพฯ ให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการ รวมถึงส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย องค์กร สมาคมด้านคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

โดยมีข้อเสนอ
ในนามของ สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
มี 5 ข้อเสนอ (3 กลไกหลัก)
1.การจ้างงานคนพิการและผู้ปกครองเด็กพิการ
2.การสนับสนุนงบประมาณ จาก กองทุนคนพิการ ของ สำนักพัฒนาสังคม กทม.
3.ระบบการศึกษาสำหรับเด็กพิการ เช่น พัฒนาและขยายระบบการศึกษาในชุมชน ให้ครบ ทั้ง 50 เขต
4.การเชื่อมต่อของกลไก กองทุนคนพิการ+กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และทำความความร่วมมือกับพลังของเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ
5.การสร้างระบบและขยายศูนย์บริการคนพิการฯ และ ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Services)
**เพื่อเชื่อมต่อกับแผนปฏิบัติการ 216 ข้อ ของนโยบาย ท่านผู้ว่า ชัชชาติ สิทธิพันธุ์**

ย้อนกลับ