มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อยุธยา จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนพิการ

วันที่ 28 ก.ย.63 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563 และกล่าวคำให้โอวาทของ ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตน์ราชกัลญาสิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กพิการและครอบครัว โดยมี นางอำไพพิศ บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย พ.อ.อ.นรชัย กฤษณะเกษกุล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ประธานกรรมการสถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองคนพิการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมดุสิดาราม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระกรุณาธิคุณประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนพิการให้ตรงตามความจำเป็นเฉพาะบุคคล ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 สำหรับปีนี้ ทรงประทานทุนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 130 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 650,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ กล่าวว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิ ทรงมีพระเมตตาห่วงใยต่อเด็กเยาวชนผู้ด้อย โอกาส รวมถึงผู้ยากไร้ทางสังคม และได้ทรงเล็งเห็นว่าบุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ หรือบุคคลออทิสติก สมควรจะได้รับโอกาสในด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม จึงทรงพระกรุณาประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ สนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภท เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวของเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ให้ครอบครัวและผู้ปกครอง ได้นำเงินสนับสนุนการศึกษาไปใช้ประโยชน์ ให้ตรงกับความต้องการและตามความจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล เพื่อเป็นการมอบโอกาสให้กับเยาวชนผู้พิการและด้อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางกาย ทางความคิด สติปัญญา ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนเหล่านี้ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าปัจจุบัน และสามารถช่วยเหลือพึ่งพาตนเองได้มากยิ่งขึ้น

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021617&currentpage=1

ขอบคุณ… https://siamrath.co.th/n/185616


ย้อนกลับ