มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อบรมให้ความรู้ผู้ปกครองที่ศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัว จ.จันทบุรี

เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองที่ศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัว อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เรื่องการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ )ในครั้งนี้มีครอบครัวเด็กพิการเข้าร่วมจำนวน 12 ครอบครัว


ย้อนกลับ